Three Hand
 【ねじり鎌 長柄 全鋼】


 品 番  605152
 入 数  小箱10/カートン60
 JAN  4986653 707328

材質:刃物鋼/木