Three Hand
 【草取鎌 全鋼】


 品 番  605164
 入 数  カートン200
 JAN  4986653 707380

材質:刃物鋼/木